©2014-2018, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
SĐT 022 3 840 125 - Fax: 022 3 840 312